AVANCEM -

TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES

l’objectiu principal del AVANCEM és de millorar la competència comunicativa de l’alumnat en les llengües curriculars del centre i de promoure l’acció docent coordinada del professorat de llengua

Els compromisos són:

 

- Constituir un grup impulsor en el centre, del qual formaran part el/la director o membre de l’equip directiu en qui delegui, el coordinador/a lingüístic/a i un/a representant dels docents (preferiblement caps de departament) que participen en la formació per a cadascuna de les llengües que s’imparteixen al centre. Potestativament, també pot formar part del grup impulsor professorat a qui se li transfereixi la formació i que la implementi a l’aula.

 

- Participar en les accions informatives o formatives que el Departament organitzi en el marc d’aquest programa i que poden anar adreçades tant a l’equip impulsor com al professorat.

 

- Designar el professorat de llengua que participarà en les accions formatives, tot garantint la participació de, com a mínim, el 80% del professorat de llengua del centre.

 

- Recollir en el Pla de formació del centre les accions de formació associades al programa.

 

- Afavorir la continuïtat de l’equip impulsor i del professorat compromès amb el programa en les accions formatives durant tot el temps que duri el programa.

- Adaptar el projecte lingüístic del centre als canvis motivats per la participació en el programa i que poden afectar, entre d’altres, la programació curricular dels continguts de l’àmbit lingüístic, l’organització del centre i/o la distribució de recursos.

 

- Compartir els objectius del programa i les actuacions vinculades amb tot el claustre, i vetllar per l’expansió i consolidació de les accions en el centre. I, especialment, impulsar l’actuació coordinada del professorat per al disseny i aplicació de projectes de comunicació integrats i plurilingües, el foment de l’aprenentatge entre iguals i la transferència de bones pràctiques.

 

- Establir una franja horària per a les reunions de treball entre els participants.

- Preveure les mesures necessàries per tal que el grup impulsor disposi d’un espai de coordinació setmanal dins de l’horari de permanència en el centre.

 

- Participar en les jornades de difusió de bones pràctiques relacionades amb aquest programa o amb el marc general d’impuls al plurilingüisme que organitzi el Departament d’Ensenyament.

 

- Difondre la participació del centre en el programa i els resultat d’aquest a la resta de la comunitat educativa a través del web del centre i altres mecanismes de difusió.

 

- Acceptar que el Departament d’Ensenyament publiqui i difongui els materials didàctics seleccionats i elaborats en el marc del programa, tot respectant-ne l’autoria i sens prejudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i amb el benentès que els autors d’aquests materials poden publicar-los a títol individual sempre que facin menció expressa que formen part del programa Avancem.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now